Sự chú ý của con người không còn được đặt đúng chỗ

ST