Cửa sổ kính màu bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp.

ST