Người Đàn Ông, Viết, Kế Hoạch, Bàn, Ghi Chú, Bút

ST