Cụ Dương Văn Ngộ được gọi là người viết thư tay thuê cuối cùng ở TP.HCM /// Phạm Hữu

ST