Cây Da Sà - Đất dữ một thời: Xóm phù dung - Ảnh 1.

ST