Cuộc đời và sự nghiệp của "quái kiệt" Trần Văn Trạch (1924-1994)

TH/ST