Ảnh khό quên về kỷ niệm 50 nᾰm chiến thắng Điện Biên Phὐ

TH/ST