Su nghiep nguoi tu voi tam ngon gio - Sự nghiệp người tu với tám ngọn gió