Diễn đàn hacker lớn nhất nhὶ thế giới bị triệt hᾳ, admin bị bắt - Ảnh 2.

TH/ST