Diễn đàn hacker lớn nhất nhὶ thế giới bị triệt hᾳ, admin bị bắt - Ảnh 3.

TH/ST