Người phưσng Tây thάn phục vua Gia Long - “Con người phi thường”

TH/ST