Tại sao trên long bào lại có thêu chín con rồng?

ST