Có thứ này càng nhiều, gia đình càng thịnh vượng

ST