Nhà thơ: Đặng Tường Vy
‪Định cư tại Pháp năm 2017 ‬
Hội viên Hội Nhà Văn – TP HCM

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

– Giọt sương khuya (Nhà xuất bản Đồng Nai – 2015)
– Lá thu phai (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ – 2016)
– Sóng tình (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2017)
– Sóng ngầm (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2017)
– Khói hôn mê (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2018)
– Bóng câu chìm nổi (Nhà xuất bản Nhân Ảnh – 2018, in tại Mỹ)
– Thanh xuân đi vắng (Nhà xuất bản Nhân Ảnh – 2020, in tại Mỹ)