nguyenthichanquynh

/Nguyễn Thị Chân Quỳnh

About Nguyễn Thị Chân Quỳnh

Thông tin tác giả
Tác giả Nguyễn Thị Chân Quỳnh có 30 bài viết.

Khoa Cử Việt Nam – Thi Hương: Chương 4 – Chữ viết

Chữ viết biểu thị cho nền văn minh của một nước. Ở Việt-Nam, chữ Hán chiếm địa vị chính thức suốt thời Bắc thuộc và tự trị, là thứ chữ hầu như duy nhất dùng trong Khoa cử, chữ Nôm chỉ xuất hiện đôi ba

Khoa Cử Việt Nam – Thi Hương: Chương 3 – Sách học

Sách học phần nhiều là sách của Trung quốc, còn sách do người Nam soạn thường chỉ là loại vỡ lòng, Nam sử, hay chú giải kinh điển của thánh hiền. I - SÁCH TRUNG QUỐC A - SÁCH VỠ LÒNG Những cuốn chính yếu

Khoa Cử Việt Nam – Thi Hương: Dẫn Nhập – Đạo Nho

Khoa cử kén người ra làm quan hỏi về thuật trị nước, an dân của đạo Nho. Nho giáo manh nha từ thời thượng cổ (Nghiêu, Thuấn). Nho sĩ là hạng người cần thiết, chờ đợi người ta cần đến mình thì đem tài trí, sở học