Đời sống

Tài năng quyết định những gì bạn có thể làm. Động lực quyết định mức độ bạn sẵn sàng làm. Và thái độ quyết định bạn làm việc đó tốt như thế nào

— Lou Holtz
  • Người cửu vạn - 1

Người cửu vạn

Người cửu vạn là người đi làm công, ai nhờ việc gì thì làm việc đó (theo sách Mẫu Thượng

A-Z

Nhiều hơn nữa