Đọc khoảng: < 1 phút

CẦU VÒNG…

oOo

Hắn bắt cây cầu bảy sắc cong

Leo qua kẻ đợi nối như rồng

Cầm tiền lót đại nào lo hỏng

Nhét bạc chi bừa khỏi bỏ công

Tất thắng đương nhiên vào cửa rộng

Thua hoài ắt hẳn nẻo chưa thông

Giàu sang đủ lợi tùy cơ phỗng

Có thế, có thần, khó… cũng xong!

(ảnh sưu tầm)