Đọc khoảng: < 1 phút

HAI MÉT… ĐẤT?!

oOo

Hắn thích “mần thơ” trộn chút HÀI

Vị đời mặn, chát, đắng, chua, cay…

Bày mâm gắp thử buồn tê tái!

Dọn chén chan rổi tủi quắt quay!

Cảnh khổ đeo mang mòn lối cậy

Cái nghèo buộc thắt hỏng đường xoay

Nhởn nhơ lũ cướp to quan đấy!

Bọn trộm lêu lêu* “có chức” dầy

* chọc ghẹo