Đây là 10 kў nᾰng mềm giύp bᾳn dễ dàng trở thành nhà quἀn lу́ tưσng lai.

TH/ST