Đọc khoảng: < 1 phút

CHỈ BIẾT TIỀN…
oOo
Dạy dỗ con tham… chỉ biết tiền!
Bất cần tình nghĩa thỏa cơn điên
Dựa hơi nổ riết đầu quen đội
Dốc sức khoe bòn đít cũng khiêng
Gạ gẫm bạn đường moi phát kiến
Lọc lừa thân tộc cướp cơ duyên
Giờ banh xác pháo đời vô lại.. .!
Tráo trở chung quy một chữ…Tiền!
25/05/21