Đọc khoảng: < 1 phút

RỬA TIỀN!
oOo
Tiền bẩn đem vô phải rửa liền…
Sạch rồi bó lại cất nơi riêng
Đồ dâng cắn đậm đừng nên miễn!
Của đút xơi nhiều cũng ráng siêng!
Bóc lủm tay quen lùa đủ miếng
Lột dùa mắt dõi ngửi đâu kiêng
Hơi đồng cứ hoẻn vào khoa viện
Sắc bạc còn hoen đến cửa thiền