Đọc khoảng: < 1 phút

THOÁT XÁC…
oOo
“Hồn lỡ sa vào…” em “Kiếm Tiên”*
Mộng du nghĩ cách hái thêm tiền
Chẳng thà xấu máu khem cho tiện
Đâu để nạ giòng quấn đảo điên
Giọng đục hàm hồ khi có biến!
Hơi khàn trơ trẽn lúc tàn duyên!
Giũ mơ thoát xác phàm điêu luyện
Ê Tý! chị chàng hạ cánh yên
* Láy
(ảnh nguồn internet)