Xử trí khi con bị bỏng 1

 

Xử trí khi con bị bỏng 2

 

Xử trí khi con bị bỏng 3

TH/ST