"Mống bên Đông, cầu vồng bên Tây không mưa dây cũng bão giật".

ST