Đọc khoảng: < 1 phút

CHẤM … DỨT

oOo

Gặp thời nhũng nhiễu khó khăn thay!

Cái kiếp làm trâu phải kéo cày?!

Quan lại đít mòn không chịu xuống

Triều đình ghế hỏng vẫn chưa lay

Thằng trên muối mặt bòn cho hết

Kẻ dưới bưng bô giở đúng bài

Kinh nghiệm rút hoài dây chửa ngắn

Dân tình điêu đứng kiểu oan sai?!

16/09/2020