Đọc khoảng: < 1 phút

GIÁ TRỊ THẬT…
oOo
Giá trị thật, là đặt đúng nơi
Đừng nên khinh suất gửi lầm người!
Vàng ròng ném đại nằm lăn lóc
Bạc tỷ quăng bừa chỏng gọng rơi
Một tướng bất tài ôm định kiến?!
Ba quân vô dụng áp xu thời?!
Nẻo cùn nghịch chỗ thân hoang phí
Le lói trăm năm… uổng cả đời!
06/09/2021