Đọc khoảng: < 1 phút

CHÓ…CHÍNH CHỦ?!
oOo
Chó chảnh chơi chiêu chống chủ chằng!
Chẳng chừa chỗ “chế” chứa chum chăng?
Chưa chi chễm chệ chòi cho chặng
Chót chét chanh chua chánh chị chàng
Cũn cỡn câu cu cùi cũng cạn
Còi cơ cắc củm cốt cong cần
Cò cưa cố cỡi càng căng cán
Công cốc còn canh cẩu cắn càn…?!
Vicente (18/07/2015)
(ảnh sưu tầm)