Đọc khoảng: < 1 phút

TRÒN TRÒN…

oOo

Cặp vú M đưa dáng rất Tròn

Vo rồi ngẫm nghĩ trái còn Non

trao gắng đợi tìm ai Đón

Rước kiệu dành chờ ngoắc kẻ Bon

Chen lấn chực chầu thôi cũng Mệt

Mỏi gối chân chồn hết còn Ngon

Cơm lùa hai buổi mong đầy Bụng

Dạ xót mân hoài nhiễu sữa con

(Tròn vo, Non tơ, Đón rước, Bon chen, Mệt mỏi, Ngon cơm, Bụng dạ)

15/09/2020