Đọc khoảng: < 1 phút

XEM NÈ…!
oOo
Sáng kiến từ trong cảnh ngặt nghèo!
Coi thường trí tuệ đúng là heo
Khi nguy vặt vãnh suy mà có
Lúc khó ma lanh nghĩ cái vèo
Tiến sĩ binh thiên đòi thách thức
Cử nhân trăm vạn muốn so kèo
Cứ nhìn thực tế rồi suy ngẫm
Tự ái mần gì ấm ức đeo?!
24/07/2021