Đọc khoảng: < 1 phút

THIU RÙI. . .!

Lạ quá! hôm nay lại khác rùi !(*)

Ai dìm…? Hổng lẽ…! úi mèn ui…!

Quen tay mở móc xong là phủi…

Miệng trót nhâm nhi chẳng khéo chùi…

Cắt cớ phà hơi bay ngập mũi

Vô duyên nhả khói ám tràn mùi

Riêng chung rõ nét đừng sang ủi!

Của Bé tranh giành… giỡn kém vui!

Vicente 15/12/2014
(*) rồi