Đọc khoảng: < 1 phút

THỰC HỌC
oOo
Cuộc sống còn đầy dẫy bất an!
Đắn đo lo nghĩ để an toàn
Học ăn, học nói lời thanh đẹp
Học bỏ, học buông nếp nghĩ càn
Giá trị ngàn đời sao thả nổi
Danh thơm vạn thuở lại vùi ngang
Thiếu tầm bản chất so nông cạn
Thiểu trí phù du dễ lụi tàn?!
14/05/21