Đọc khoảng: < 1 phút

ĐƯỜNG LÂY…!
oOo
Bi giờ mới phát hiện đường lây
Nhiễm cúm “Cô-rô”* quả cũng hài…!
Phát khởi gieo mầm qua tiếp xúc
Khơi nguồn đại hoạ bởi từ đây
Cấp cao chính khách mừng… tay bắt!
Hội nghị bàn tròn thuận… bắt tay!
Ký kết xong xuôi còn đưa đẩy
Đẩy đưa rốt cuộc…nó bầy hầy!
24/07/2021
*Corona Virus