Đọc khoảng: < 1 phút

TỰ TRỌNG
oOo
Hãy giữ cho mình một nét riêng
Bình an gột rửa mọi ưu phiền
Dòng đời hợp nhất sông về biển
Kiếp sống hư vô bạc lẫn tiền
Tự trọng trăm điều tâm ngộ biến
Khiêm nhu vạn sự phúc tùy duyên
Thực lòng tích đức gieo nhân thiện
Thành quả thu gom phẩm chất Hiền
20/05/21