Đọc khoảng: < 1 phút

GIỐNG AI…?!*
(Cai Dù Gài Mủ Ngủ Mơ Ai)*
GIỐNG này là giống của ông CAI
DÙ muốn dù không cũng lỡ GÀI
MỦ chảy, nhựa trào “công phải NGỦ”
MƠ màng lọt thế hỏi do AI?
*Láy