Đọc khoảng: < 1 phút

PHỞ  TÁI…?!

oOo

“Phải tớ”… xơi ngay cái món này!

Đâu cần húp nước bỏ thêm cay

Đủa găm miếng thịt dòn ngây ngấy

Muỗng tát màng da thẻo bấy nhầy

Của lạ chưng treo lừa hổng đậy!

Hàng mềm bày biện đố không ngây?!

Cơm khô hóc cổ nhìn sao oải!!!

“PHẢI TỚ”… xơi ngay cái món này!