Đọc khoảng: < 1 phút

QUÁ PHÊ . . . !!!
oOo

Cứ mãi hô hào ráng “tự … phê!”
Âm vang cũ rích giọng chua nề
Uênh oang cổ mỏi trên đua gật
Bốc phét hơi mòn dưới đắm mê
Đứng riết hầm trôn buồn cái tủm
Ngồi nhiều nóng đít rát con trê
Bao đêm mất ngủ, lòng “cho nước”
Thức trắng “vì dân” dẫu bộn bề.
19/109/2020