Đọc khoảng: < 1 phút

NHÀ AI NẤY Ở…
oOo
Quanh quẩn trong nhà chẳng dám ra
Giữ thân, giữ mạng chớ ta bà…!
Nếu buồn kiếm thính vào “phây”* thả?! *(facebook)
Quá bực tìm chiêu thảy “quép”* rà?! *(web)
Trúng mối Trời dìu hên hổng ngã
May thời Đất độ rủi mà qua
Ở yên miễn tiếp dù quen lạ…!!!
Đại nạn từ trong ý thức mà?!
28/07/2021