Đọc khoảng: < 1 phút

CẠN LY…!
oOo
Quán mình mở cửa đón anh em
Hàng độc phơi treo bút nhắn kèm
Nguyên cốc “chưa đà…” xin cứ tém
Nửa bầu “đã quắc…” khó mà khem
Tri âm nghĩa khí, vo màn ém
Tứ hải tâm giao, vén cửa rèm
Thanh tục chưa quen mùi chớ ném
Đứng ngoài tản bộ nhướng chờ xem