Đọc khoảng: < 1 phút

ĐẦU TƯ… TỪ ĐÂU?  

oOo

Đầu tư “chính phủ”có từ đâu?

Cấp phát ban ơn… nhức cái đầu!

Của rót nhà dân chờ đủ giọt

Tiền vào túi bợm chất thành xâu

Trên bơm xả láng cào khô máng

Dưới hứng nâng niu dốc cạn tàu

Chú phĩnh ngại ngùng… không lẽ quạu?

Cha lừa hóa thẹn… xả vài câu!

24/09/2015