Người phụ nữ khiến vua Bảo Đại phải bãi bỏ cả hậu cung - Kỳ cuối:

ST