Đọc khoảng: < 1 phút

BỐC HỎA…!

oOo

Lửa bốc gần bình… chữa chốn nao?

Nguy cơ hỏa hoạn lỗi bên nào?

Một vòi ngỏng ngỏng đòi phun nước

Hai thỏi nghinh nghinh thách mở rào

Đó đã cố tình trêu mắt nhậm

Đây đành nhột ý chọc môi ngao

Thò tay muốn xách e nhầm lẫn…?!

Chửa cháy? đồng khô ngại bước vào!