Đọc khoảng: < 1 phút

CHẾT… MÒN!!!
oOo
An toàn sống đặng mới là hay!
Biến chủng “đen-ta” quậy bấy nhầy…
Cô lập chung chuồng nên bội nhiễm!
Cách ly diện rộng mới tầy quầy?!
Chẳng thà cấm siết ai nhà nấy!
Hổng khéo ngăn hoài cúm vẫn lây!
Chỉ thị kéo dài… thêm đóng chợ?!
Bịt đường hầu họng…chết mòn thây?!
01/08/21