Đọc khoảng: < 1 phút

TÉT…MŨI (Test)
oOo
Sau khi lấy mẫu dáng như vầy…!
Tét* mũi hoài hoài biểu hổng ngây? *(test)
Ngoáy tới ngoáy lui chừng banh xác
Chọt dài chọt ngắn đếch còn thây
Nhìn vô tướng dị trời sai gã!
Ngó tưởng thần hung đất nứt mày!
Đúng cử ba ngày đưa chúng quậy
Quệt hoài quệt mãi nhiễm sang lây?!
26/07/2021