Đọc khoảng: < 1 phút

CAU TRẦU
oOo
Anh về hỏi mẹ giúp buồng cau
Tiện thể nhờ têm cả miếng trầu
Gửi nhớ ươm thương trùm lá thắm
Trao tình ướp mộng phủ hương ngâu
Mền thưa gối rộng chờ ai vá?
Thiếu chỉ thừa viền đợi kẻ khâu?
Áo gấm qua cầu mong gặp gió
Nón tầm địu sẵn ước thành câu
24/06/15