Tập luyện thể dục thường xuyên cό thể ngay lập tức làm giἀm cᾰng thẳng, lo lắng trong nhiều giờ.

TH/ST