Thời gian và công sức để bù đắp sự gián đoạn được biểu hiện bảng thống kê dưới đây về một người đang chạy đua mà anh ta dừng lại trong khoảng 1 hoặc 2 hoặc 3 giây và sau đó quay lại tiếp tục cuộc đua.

Điều anh ta cần làm để bắt kịp mọi người được biểu diễn qua công thức: T = (b-s)/(v-1) trong đó:

  1. T là khoảng thời gian anh ta sẽ cần để bù đắp sự gián đoạn
  2. v là tốc độ nỗ lực của anh với v lớn hơn hoặc 1 (v=1 nghĩa là giữ lại tốc độ như cũ)
  3. b là khoảng thời gian anh ta bắt đầu quay lại cuộc đua
  4. s là khoảng thời gian anh ta bắt đầu dừng lại cuộc đua

Ví dụ: Khi A đang cùng chạy với B (giống nhau về tốc độ) ở giây thứ 10 thì A dừng lại 2 giây sau đó A quay lại cuộc đua với tốc độ tăng gấp đôi trongkhi B vẫn giữ nguyên tốc độ của mình thì A cần:

T = (giây thứ 12 – giây thứ 10)/(tốc độ nhân đôi – 1) = (12-10)/(2-1) = 2

Vậy anh ta sẽ mấy 2 giây để đuổi kịp B sau khi quay lại cuộc đua ở giây thứ 12

TH/ST