Thσ̀i gian và công sức để bù đᾰ́p sự gián đoạn đưσ̣c biểu hiện bảng thống kê dưσ́i đây về một ngưσ̀i đang chạy đua mà anh ta dừng lại trong khoảng 1 hoᾰ̣c 2 hoᾰ̣c 3 giây và sau đó quay lại tiếp tục cuộc đua.

Điều anh ta cần làm để bᾰ́t kịp mọi ngưσ̀i đưσ̣c biểu diễn qua công thức: T = (b-s)/(v-1) trong đó:

  1. T là khoảng thσ̀i gian anh ta sẽ cần để bù đᾰ́p sự gián đoạn
  2. v là tốc độ nỗ lực của anh vσ́i v lσ́n hσn hoᾰ̣c 1 (v=1 nghĩa là giữ lại tốc độ như cũ)
  3. b là khoảng thσ̀i gian anh ta bᾰ́t đầu quay lại cuộc đua
  4. s là khoảng thσ̀i gian anh ta bᾰ́t đầu dừng lại cuộc đua

Ví dụ: Khi A đang cùng chạy vσ́i B (giống nhau về tốc độ) σ̉ giây thứ 10 thì A dừng lại 2 giây sau đó A quay lại cuộc đua vσ́i tốc độ tᾰng gấp đôi trongkhi B vẫn giữ nguyên tốc độ của mình thì A cần:

T = (giây thứ 12 – giây thứ 10)/(tốc độ nhân đôi – 1) = (12-10)/(2-1) = 2

Vậy anh ta sẽ mấy 2 giây để đuổi kịp B sau khi quay lại cuộc đua σ̉ giây thứ 12

TH/ST