Trèo lây cây cho kiến lửa có độc cắn thử. Đây là một thách thức không dành cho những người nhút nhát, vì nọc độc của những con kiến này mạnh, có thể gây tử vong.

TH/ST