Hình ảnh / Vua Bảo Đại ở đàn Nam Giao 1933

/Vua Bảo Đại ở đàn Nam Giao 1933