Đọc khoảng: < 1 phút

DỊ THƯỜNG…?! 

oOo

A ha bướm đậu xéo cành nhung

B(ê) bết còn lo chuyện vấy bùn

C(ê) xích bông đùa hoa mới rụng

Đ(ê) mê bất chấp cánh vừa bung

Ê chề nhụy rữa thân đâm phún

H(ờ) hững hương phai dáng trổ phùng

K(a) cẩm sầu đời mơ giấc phụng

L(ờ) mờ tỉnh mộng níu tình chung

06/07/2015