Đọc khoảng: < 1 phút

GỒNG đủ CO ?!

oOo

Sao chàng nhắc mãi chuyện Gò Công

Dẫu biết khi Co phải ráng Gồng!

Lắm lúc Gồng to Co vẫn lỏng!

Thôi thà rộng rủ thêm Công

miền” cát trũi vùi chân sóng

Công ngủ” ven triền vấp bến nông

Liệu sức “Công mo miếng” mỏng

Khuyên chàng chớ chống Gái Gò Công!

Vicente 18/12/2014

(ảnh sưu tầm)